post

ÇALIŞMA HAYATINDA NLP

ÇALIŞMA HAYATINDA NLPNLP yaşamımızda gerçekleştirdiğimiz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getirme yani “farkındalık” yöntemlerinin bir bütünüdür. NLP bir modelleme tekniği olduğundan NLP’nin alt yapısını;insanların çevrelerini nasıl algıladıkları, ne tür tepkiler gösterdikleri,iletişimlerinin nasıl olduğunu anlamak amacıyla davranış kalıplarının incelenmesi oluşturur. NLP araştırmaları kendi alanlarında çok başarılı olan insanların hayata bakış açıları ve ne tür yöntemler kullandığı üzerinde yoğunlaşmıştır. Buna NLP’de “modelleme” denir. NLP ile ilgili çalışmalar sonucunda geliştirilen teknik ve yöntemler insanlar arası iletişimde hedef belirleme ve çözüm oluşturma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. NLP; bir kısaltma sözcüğü olup N (neuro), sinirsel süreçleri ve algıları ifade eder.L(linguistic) ile yaşamsal deneyimlerin dil becerilerinde kodlanması, yorumlanması ve değişim süreçlerini ifade eder. P (programming) ile de hedefe varma süreçlerini gerçekleştirmek için duygu, düşünce ve davranışların yeniden düzenleme yöntemi ve teknikleri kast edilmektedir.

Çalışma hayatında temel dinamiklerin oluşumu iletişim sürecinin sağlıklı yürütülmesine bağlıdır .NLP karşılıklı iletişim, etkileşim ve güven ortamının yaratılması, hedeflerin iyi planlanmış ve uyum içinde olması sürdürülebilir verimlilik açısından şarttır. NLP çözüme ya da hedefe ulaşmak için sürecin gerçekçi bir şekilde değerlendirilme becerisinin kazanılıp seçeneklerin değerlendirilmesi sonucu esnekliğin arttırılması alanlarında NLP teknikleriyle yeni stratejilerin geliştirilmesi açısından son derece önemlidir.İş dünyasında her geçen gün giderek önem kazanan bu yaklaşımlar İK uzmanları ve şirket içi eğitim personeline destek sağlayan vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Herkesin kişisel dünyası birbirinden farklıdır. Çünkü herkesin geçmiş deneyimleri, öğrenme biçimleri,algıda seçicilik noktaları farklıdır. Farklı uzmanlık alanlarına sahip kişilerin,farklı kültür ya da deneyimlerin bir araya geldiği iş ortamlarında ve ekip çalışmalarında bu farklılıklar daha da artmaktadır. İK yönetimi günümüzde tüm modern işletmeler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Birçok yönetici, kurum danışmanı ve İK yöneticisi NLP yöntemlerinden faydalanarak kurumsal yapılanma,vizyon ve misyon yaratma,kalite yönetimi gibi alanlardaki yetkinliklerini geliştirmektedir.
Motivasyon, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi,Günümüz dünyasında herkes kaliteli iletişimden bahsediyor, ancak bunun nasıl başarılacağından söz edilmiyor. NLP‘de öğreneceğiniz beceriler sizi daha etkin kılacak ve iletişimde ve yaşamınızın her alanında öz güveninizi arttıracaktır. Duyusal keskinliğinizi arttırmayı öğrenmek size hem kendinizle hem de çevrenizdekilerle ilgili yüksek kalitede bilgiye ulaşmanıza olanak verecektir. En iyi derecede etkileşimin tüm unsurlarını anlayacak; ikna etme ve etkilemenin belirli ve genel dil kalıplarını nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.
NLP eğitiminde zihnimizi değiştirme kolayları eskisi gibi karmaşık ve içinden çıkılmaz bir durum olarak yorumlamaktan kaçınırız ve hayatta bazı şeylere ulaşmak daha kolay olur bizim için tam tersi bir durumda yapsaydık eğer yaşamımızda istediğimiz sonuçlara ulaşamazdık. NLP bize kendimizi daha iyi bir şekilde iletişim ve daha bir hayat sunar.

Yorum yok

Add your review

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.